Augmentatius, diminutius

ELS AUGMENTATIUS
Quan a un mot hi afegim un sufix que indica dimensions grans (-às/-assa), formen un augmentatiu
Indiquen grandària.
Es formen amb els sufixos.
-às, -assa, -assos, -asses
EXEMPLES:
 Bèstia- bestiassa
 Ull- ullassos
 Cotxe- cotxàs
 Tassa- tassassa
ELS DIMINUTIUS
Quan  a un  mot hi afegim un sufix que indica petitesa (-et/-eta, -ol/-ola), formem un diminutiu
Indiquen petitesa.
Es formen amb els sufixos.
-et, -eta, -ets, -etes
-ó, -ona, -ons, -ones
-ol, -ola, -ols, -oles
EXEMPLES:
 Animal- animalet
 Animal- animaló
 Bèstia- bestiola
 Veu- veueta
 Petit- petitó
 Cara- carona.
A CONTINUACIÓ US DEIXO UNS ENLLAÇOS AMB ACTIVITATS ONLINE:

QUÈ ÉS UN FULLET INFORMATIU?

És un document imprès que serveix per a promocionar i publicitar una companyia, associació, empresa, producte, servei… i donar-ho a conèixer a tot el públic. És la seva CARTA DE PRESENTACIÓ.
Consta de pocs fulls, generalment només un. La informació que conté es BREU i PRECISA.
DISSENY DEL FULLET
COLOR: Utilitzar colors representatius, i agradables a la vista. Millor utilitzar pocs colors i jugar amb les combinacions dels mateix.
PAPER: La mida del paper seleccionat ens determinarà quina plantilla anem a utilitzar i les mesures de les diferents parts del nostre fullet.
TIPOGRAFIA: Seleccionar un estilo de lletra que sigui de FÀCIL LECTURA. Pots triar dos tipus de lletra, un per als títols i altre per als paràgrafs. El color de les lletres ha de contrastar amb el color del paper escollit ja que el text ha de ressaltar en primer lloc abans que el fons.
TIPUS DE FULLET

TIPUS DE FULLET

ELEMENTS DEL FULLET INFORMATIU

ELEMENTS DEL FULLET INFORMATIU

 

LA ARGUMENTACIÓN

La argumentación consiste en exponer las razones de tu opinión en una conversación o texto escrito. Existen reglas para conversar mejor: siempre escuchar a los demás, no gritar ni llorar para pedir algo. En la argumentación , las frases como: “porque sí”, no tienen validez. Hay que explicar lo que uno piensa o quiere decir.

TEORIA CON EL ROBOT QUE HACE LOS DEBERES

EL TEXTO ARGUMENTATIVO

POWER POINT TEORÍA Y EJEMPLO

EJEMPLOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS

ACTIVIDAD DE REFUERZO

Recuerda las partes de un texto argumentativo:
1. Tesis: Es la idea que se quiere defender o demostrar.
2. Argumentos: Son las razones que avalan la tesis que se defiende.
3. Conclusión: Se recuerdan los puntos clave de la argumentación con el fin de que el receptor los recuerde.

LOS GENTILICIOS

Los gentilicios son una clase de adjetivos que denotan la patria o nación, o el lugar de pertenencia de las personas, de los animales o de las cosas.

TEORÍA Y ACTIVIDADES

También hay muchos gentilicios divertidos–>DIVER

Bueno hospitalenses aquí tenéis los gentilicios catlanes más comunes–>GENTILICIOS CATALANES

Finalmente dos preguntas me vienen a la cabeza:

¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Bellvitge?

¿Y de los que nacen en Elche?